Allmänna köpvillkor

1. BAKGRUND

1.1. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Verum Vinum Danmark ApS, danskt org.nr 42326321, som är ett helägt dotterbolag till Veum Vinum Sverige AB, svenskt org.nr 559004-9796, samt eventuella koncernbolag (”Verum Vinum”, ”vi”, eller ”oss”) och dig som kund (”Kunden”, ”dig” eller ”du”) vid köp av viner (enligt nedan definition) genom användandet av Tjänsten (enligt nedan definition).

1.2. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund, samt vilka rättigheter och skyldigheter du respektive Verum Vinum har. Villkoren reglerar förhållandet mellan Kunden och Verum Vinum, inklusive eventuella underleverantörer och samarbetspartners.

1.3. Genom att registrera dig som medlem och/eller genomföra köp av våra Produkter accepterar du version av Villkoren vid den tidpunkten.

1.4 De allmänna köpvillkoren gäller endast för slutkonsument via vår E-handel.

2. BESKRIVNING AV VERUM VINUMS TJÄNST

2.1. Allmänt om Tjänsten
2.1.1. Verum Vinum säljer och levererar vin från småskaliga producenter som är noggrant utvalda direkt hem till dig som Kund via webbplatsen www.verumvinum.se (”Webbplatsen” respektive ”Tjänsten”). Verum Vinum representerar vinodlare som arbetar i små volymer vilket gör att du som Kund har möjlighet att upptäcka nya viner genom användandet av Tjänsten.
2.1.2. Tjänsten består av att Verum Vinum säljer och levererar noggrant utvalda kvalitetsviner från småskaliga producenter direkt hem till dig som Kund via privatimport.
2.1.3. Tjänsten riktar sig enbart till Kunder som är konsumenter, och som i övrigt uppfyller kraven i punkt 2.2.4 nedan, och vinerna får enbart användas för privat bruk. Kund får därmed inte sälja vinerna vidare till tredje part.

2.2. Beställning och betalning
2.2.1. Beställning av vinerna via Tjänsten genomförs på Webbplatsen.
2.2.2. Kunden betalar för vinerna i samband med att Kund lägger en beställning på Webbplatsen och erlägger betalning med betal- eller kreditkort  via Webbplatsens vid var tid gällande betallösning enligt punkt 3.
2.2.3. I priset för Tjänsten ingår, utöver beställda viner, hemleverans av vinerna och övriga skatter och avgifter såsom alkoholskatt, moms och administrativa kostnader. Aktuella priser för vinerna återfinns på Webbplatsen och kan komma att justeras av Verum Vinum från tid till annan.
2.2.4. För att Kund ska kunna nyttja Tjänsten och lägga en beställning av viner måste Kunden vara tjugo (20) år eller äldre vid köptillfället och leverans måste ske till en postadress i Sverige.
Kundens ålder kontrolleras genom uppvisande av giltig legitimation i samband med att Kund tar emot leveransen från Verum Vinums Logistikpartner. För det fall Kund inte kan styrka sin ålder vid leverans, kommer leveransen inte att lämnas ut och Kund får själv stå för eventuella extra kostnader i samband med ytterligare leveransförsök eller återköp av vinerna.
2.2.5. Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar av våra viner och för det fall beställda viner är slutsålda kommer vi att meddela dig som kund och så snart som möjligt återbetala kostnaden för beställda viner till dig.

2.3. Leverans
2.3.1. Verum Vinum importerar drycker att sälja via Tjänsten och lagerhåller dessa hos producenten tills vinerna levereras till Kund.
2.3.2. Producenten skickar beställda vinerna till Verum Vinums vid var tid gällande logistikpartner  i Sverige när Verum Vinum har mottagit full betalning för beställda viner från Kunden.
Logistikpartnern kontaktar sedan dig som Kund för överenskommelse om tid för leverans.
2.3.3. Leverans av viner sker normalt sett inom åtta (8) vardagar från dagen för beställning.
Verum Vinum strävar efter att skyndsamt informera dig som Kund vid eventuella leveransförseningar.
2.3.4. Leverans av viner  sker till den adress som Kunden angav vid beställning på Webbplatsen. Den valda leveransadressen ska vara en postadress i Sverige och kan inte vara en postbox. Leverans sker normalt sätt på vardagar mellan klockan 18:00 – 22:00 av Logistikpartner.
2.3.5. För det fall leveransen misslyckas, och detta inte beror på Verum Vinum eller Logistikpartnern, kommer Logistikpartnern att kontakta Kund för överenskommelse om ny tid för leverans. Ny leverans kan tidigast ske nästkommande vardag och Kund ska själv stå för de extra kostnader som uppstår i samband med ytterligare leveransförsök.

3. BETALNINGSVILLKOR

3.1. Vid beställning av vin genom Tjänsten på Webbplatsen sker betalning genom en betallösning på Webbplatsen som tillhandahålls av Verum Vinums vid var tid gällande betaltjänstleverantör ("Betaltjänstleverantören”). Betallösningen är integrerad i Webbplatsen och betalning sker med betal- eller kreditkort eller annan vid var tid tillgänglig betalningsmetod.

3.2. Genom att använda Tjänsten och erlägga betalning för vinerna godkänner du som Kund även Betaltjänstleverantörens vid var tid gällande villkor för användandet av sådan betallösning, vilka du finner på Betaltjänstleverantörens webbplats: www.stripe.com.

4. TRANSPORTSKADOR

4.1. Om vinerna skulle skadas under transporten med Logistikpartner ska detta omedelbart anmälas till vår kundtjänst på order@verumvinum.se. Efter mottagen reklamation kommer vi kostnadsfritt ombesörja en ny leverans av felfria Produkter, alternativt återbetala Återbetalningsbeloppet till dig.

4.2. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget har du som Kund skyldighet att du uppmärksammar Logistikpartnern på detta vid mottagandet av leveransen. För att reklamation mot vinproducenten ska kunna hanteras korrekt ber vi dig att du sparar emballaget och adressetiketten som kom med den levererade leveransen.

5. ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

5.1. Du som Kund har fjorton (14) dagars ångerrätt vid köp av vinerna via Webbplatsen.
Ångerrätten börjar gälla från den dag du som Kund fick leveransen till angiven leveransadress.

5.2. Vid nyttjande av ångerrätten ska du som Kund: (i) meddela Verum Vinum om att du har ångrat dig genom att skicka ett epostmeddelande till order@verumvinum.se . E-postmeddelandet ska innehålla ditt namn, kontaktuppgifter, ordernummer, vilken/vilka viner du önskar returnera samt anledning till returen; (ii) så snart som möjligt, men senast fjorton (14) dagar från mottagandet av leveransen, returnera vinerna till Verum Vinum via Logistikpartner till en av Verum Vinum angiven adress och genom Verum Vinum – Allmänna Köpvillkor v. 2019:01 retursedel som tillhandahålls av Verum Vinum eller Logistikpartner. (iii) tillse att vinerna är välpaketerad och i ursprunglig förpackning samt erlägga avgifter för returfrakt.

5.3. Återbetalning till Kund sker när Verum Vinum har mottagit den returnerade vinerna och Verum Vinum återbetalar då ett belopp motsvarande priset för vinerna med avdrag för fraktkostnaden (”Återbetalningsbeloppet”).

5.4. Verum Vinum förbehåller sig rätten att, från Återbetalningsbeloppet, dra av en summa motsvararande eventuell värdeminskning jämfört med vinernas ursprungliga värde för det fall vinerna är skadade eller av annan anledning inte kan säljas till ursprungligt värde.6. ANSVARSBEGRÄNSNING 

6.1. Verum Vinum ansvarar endast för direkta skador upp till ett belopp som motsvarar priset för beställda viner och under förutsättning att skadan uppkom senast i samband med att Kunden mottog leveransen från Logistikpartnern.

6.2. Verum Vinum ansvarar inte för några indirekta skador eller för eventuella förändringar i vinerna som har ändrats av respektive vinproducent.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla bilder, all text och annat innehåll på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Verum Vinums eller dess licensgivares exklusiva egendom för vilken Verum Vinum har fullständig ägande- eller nyttjanderätt. Du som Kund har således inte rätt att distribuera, licensiera, modifiera, kopiera, publicera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör Verum Vinums immateriella egendom (inklusive, men ej begränsat till, upphovsrätt och övriga rättigheter till varumärke, företagsnamn och know-how till Tjänsten och/eller Verum Vinum).

8. PERSONUPPGIFTER

8.1. Kunds användning av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Verum Vinum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten, oavsett om behandlingen sker av Verum Vinum eller av annan på uppdrag av Verum Vinum. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person.

8.2. Genom att godkänna Villkoren accepterar du som Kund och samtycker till att Verum Vinum behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och personnummer samt (ii) betalningsuppgifter i syfte att Verum Vinum ska kunna utföra Tjänsten och följa tillämpliga lagar och regler.

8.3. För ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter hänvisar vi till vår vid var tid gällande integritetspolicy som återfinns på Webbplatsen.

9. FORCE MAJEURE

Om Verum Vinum är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av omständigheter som Verum Vinum inte skäligen kunnat råda över och som Verum Vinum inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Verum Vinum inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, uppror, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Verum Vinums kontroll, givet att Verum Vinum i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation enligt Villkoren (inklusive men ej begränsat till leverans av viner) och befrielse från eventuella påföljder.

10. ÖVRIGT

10.1. Kund kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Verum Vinum eller någon annan till följd av Kunds brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende.

10.2. Verum Vinum äger rätt att ändra Villkoren utan att i förväg meddela Kund om ändringen. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på Webbplatsen, och vi rekommenderar att du som Kund ser över Villkoren med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

10.3. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan sådan bestämmelse som anses vara ogiltig ska anses vara utelämnad och ska inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna i Villkoren.

10.4. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Verum Vinum och Kunden avseende Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser mellan parterna avseende Tjänsten.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

11.1. Dessa Villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

11.2. Om tvist föreligger mellan Verum Vinum och Kunden med anledning av Villkoren eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten genom allmän domstol i Sverige.